Displaying items by tag: student


กิจกรรมสะเต็มศึกษาชุดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดที่จำเป็นควบคู่กับการพัมนาและฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะมีความผสมผสานอย่างลงตัวมากขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในเนื้อหาตาม มาตรฐานหลักสูตรกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อับเดทล่าสุด 21 มีนาคม 2563

รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล
รายการหนังสือปฐมวัยอนุบาล (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษา
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.4 (pdf) งบ 1318 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.5 (pdf) งบ 1263 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.6 (pdf) งบ 1109 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุดปฐมวัย-ประถมศึกษา (pdf) งบ 100-195 บาท/คน
อับเดทล่าสุด 11 เมษายน 2561คลิ้กเพื่อดูว่าอับเดทอะไรบ้าง
รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุด (pdf)
รายการหนังสือเรียนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล)
รายการหนังสือระดับปฐมวัย(อนุบาล) (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี
อับเดทล่าสุด 27/02/2562คลิ้กเพื่อดูว่าอับเดทอะไรบ้าง
รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุด (pdf)
รายการหนังสือเรียนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล)
รายการหนังสือระดับปฐมวัย(อนุบาล) (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี