Monday, 13 March 2023 05:35
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Sciences)
พัฒนาขึ้นจากหนังสือเล่มเดิมที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเนื้อหาและกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ การคิดขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้ มีโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 9 บทเรียนคือ
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ
 • วิเคราะห์คำถามนำไปสู่การวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลและวางแผนวิจัย
 • ลงมือทำงานวิจัย
 • วิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย
 • เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย
 • คุณค่าจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากอมรินทร์

  หนังสือชุดปฐมวัย ราคาพิเศษ จาก อักษรเจริญทัศน์ อจท.

  หนังสือเรียนที่ องค์การค้า ของ สกสค. ไม่ได้ผลิต ในปี 2563

  แคตตาล็อกหนังสือเรียน สสวท. ที่จัดจำหน่ายโดย องค์การค้า ของ สกสค. ปี2564