หนังสือเรียน

หนังสือเรียน (21)

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Sciences)
พัฒนาขึ้นจากหนังสือเล่มเดิมที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเนื้อหาและกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ การคิดขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้ มีโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 9 บทเรียนคือ
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ
 • วิเคราะห์คำถามนำไปสู่การวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลและวางแผนวิจัย
 • ลงมือทำงานวิจัย
 • วิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย
 • เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย
 • คุณค่าจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือเรียน ของ องค์การค้า ของ สกสค. หลักสูตรแกนกลาง 2551 จำหน่ายลดราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือ โรงเรียนที่สนใจนำไปใช้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านครับ

  Page 1 of 2