Sunday, 02 September 2018 05:27

ชุดกิจกรรมสะเต็ม ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2561 STEM Education Set Featured

Written by
Rate this item
(1 Vote)

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชุดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดที่จำเป็นควบคู่กับการพัมนาและฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะมีความผสมผสานอย่างลงตัวมากขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในเนื้อหาตาม มาตรฐานหลักสูตรกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
รายการหนังสือและสื่อวัสดุอุปกรณ์
รหัสสินค้าbarcodeรายการราคา
20011000568729786163626714นส.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ตามล่าหาสมบัติ (ป.1-3)66 บาท
20011000568899786163626721นส.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เมืองจำลองในฝัน (ป.4-6)81 บาท
20011000568969786163626738นส.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เลี้ยงขนฟูให้ดูดี (ม.1-3)75 บาท
20011000569029786163626745นส.กิจกรรมสะเต็มศึกษา แล่นให้ไกลไปให้ถึง (ม.4-6)93 บาท
2009100011549 กิจกรรม ตามล่าหาสมบัติ (ประถมศึกษาตอนต้น)3550 บาท
2009100011556 กิจกรรม เมืองจำลองในฝัน (ประถมศึกษาตอนปลาย)1550 บาท
2009100011563 กิจกรรม เลี้ยงขนฟูให้ดูดี (มัธยมศึกษาตอนต้น)4380 บาท
2009100011570 กิจกรรม แล่นให้ไกลไปให้ถึง (มัธยมศึกษาตอนปลาย)2750 บาท
2009100011587 วัสดุอุปกรณ์ส่วนกลาง กิจกรรมตามล่าหาสมบัติ(ครู)1750 บาท
  กิจกรรม หนูหนูกับ zoo ใหม่ (ประถมศึกษาตอนต้น)7000 บาท
Read 10591 times Last modified on Sunday, 19 March 2023 06:19