ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป (14)

ประกาศทั่วไป
กำลังย้ายข้อมูลของเว็บไซด์เก่ามาเว็บไซต์ใหม่ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

บริษัท เรียนดี จำกัด ขอปิดให้บริการ เป็นเวลา 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เนื่องในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

unsplash-logoNeONBRAND

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรียนดี จำกัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาต่อไป