บริษัท เรียนดี จำกัด

ขอปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

เป็นเวลา 5 วัน

วันที่ 13-17 เมษายน 2567

จะเปิดให้บริการปกติ วันที่ 18 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

สาระ รายการ องค์การค้า อจท. พว. วพ. แม็ค จำนวน รวมเงิน
ไทย ภาษาพาที/หลักภาษาไทย 54 59 115  รอ อญ.  -    
วรรณคดีลำนำ/วรรณคดีวรรณกรรม 31 38  42 รอ อญ.    
บฝ.ทักษะภาษา/บฝ.ภาษาไทย 28/24 49  108  รอ อญ.    
บฝ.คัดไทย 42  ก34/หล34 53   -    
อ่านเสริมภาษาไทย มานะ
96
อาขยาน
32
หนูอ่านเอง
49

ดรุณทวพ.

 -    
คณิต นส.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 128 /109 69/65 82/82 รอ อญ.  100     
บฝ.คณิตศาสตร์ ล.1/ล.2 82/70 58/58 55/62 คณิตคิดเร็ว
79
 55/55    
วิทย์ นส.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 38/38 39/39 82 รอ อญ.     
บบท.บฝ.วิทยาศาสตร์ ล.1/ล.2 48/47 48/48 106 105    
นส.เทคโนโลยี/บฝ.เทคโนโลยี 76/33 52/42  58/62   -    
สังคม นส.สังคมศึกษา - 68 72 รอ อญ.   -    
นส.พระพุทธศาสนา 35 42 48 รอ อญ.   -    
นส.ประวัติศาสตร์/นส.ภูมิศาสตร์ 35  42/39 42 รอ อญ.   -    
นส.อาเซียนศึกษา/กจ.อาเซียน -/- 48/42  32/38 45   -    
นส.หน้าที่ฯ/กจ.หน้าที่ฯ 40/- 40/49  50/52 60   -    
สุข นส.สุขศึกษา 28 60  85 รอ อญ.     
ศิลปะ นส.ทัศนศิลป์/ศิลปะ 50/96 48 รอ อญ.     
นส.ดนตรี/นาฏศิลป์ -/20 55 65  -    
การงาน นส.การงานอาชีพ - 58 52 รอ อญ.     
อังกฤษ   นส.ภาษาอังกฤษ Project 52
Happy 96
Rise 138
Smile 99
Extra 115
Sup.K120
SmartE125 
Gogo97
Tops112
N.Std80
Say
95 
   
บฝ.ภาษาอังกฤษ Happy 69 Rise 108
Smile 59
Extra 60
 Sup.K79
SmartE98
Gogo52
Tops52
N.Std80
Say
45
   
บฝ.คัดภาษาอังกฤษ 42 34   55      
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Sciences)
พัฒนาขึ้นจากหนังสือเล่มเดิมที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเนื้อหาและกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ การคิดขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้ มีโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 9 บทเรียนคือ
  • เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
  • เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ
  • วิเคราะห์คำถามนำไปสู่การวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลและวางแผนวิจัย
  • ลงมือทำงานวิจัย
  • วิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย
  • เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย
  • คุณค่าจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
  • Page 1 of 8