Monday, 13 March 2023 05:35

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3 ฉบับปรับปรุง 2564

Written by
Rate this item
(0 votes)
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Sciences)
พัฒนาขึ้นจากหนังสือเล่มเดิมที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเนื้อหาและกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ การคิดขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้ มีโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 9 บทเรียนคือ
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ
 • วิเคราะห์คำถามนำไปสู่การวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลและวางแผนวิจัย
 • ลงมือทำงานวิจัย
 • วิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย
 • เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย
 • คุณค่าจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • คู่มือครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science)
  ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เป็นแนวทางให้ครูนำเนื้อหาความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือจัดเป็นกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย 9 บทเรียน เช่นเดียวกับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
  หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)
  แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ร่วมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและองค์ความรู้ในระดับของตน นอกจากนี้ ในหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้สอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดการวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 หน้า พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม แบ่งเป็น 4 หน่วยได้แก่
   • ระบบโลก
   • การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
   • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
   • การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 168 หน้า พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม แบ่งเป็น 3 หน่วยได้แก่
   • ภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลง
   • ผลกระทบและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
   • ร่วมมือกันเพื่อโลกที่ยั่งยืน
  ชื่อหนังสือราคา
  หนังสือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
  ISBN 978-616-576-222-9 barcode 9786165762229
  186 บาท
  หนังสือคู่มือครูวิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)298 บาท
  หนังสือเรียน กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย94 บาท
  หนังสือเรียน กิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น155 บาท
  คู่มือครู กิจกรรมการเรียนรู้การเรปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย.
  คู่มือครู กิจกรรมการเรียนรู้การเรปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
  Read 1051 times Last modified on Sunday, 19 March 2023 06:19