Monday, 30 August 2021 07:27

หนังสือเรียนที่ องค์การค้า ของ สกสค. ไม่ได้ผลิต ในปี 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ รายการ ระดับชั้น ราคาปก
1 หนังสือเรียน กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อผสม ม.1 60
2 คู่มือครู กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อผสม ม.1 141
3 หนังสือเรียน การโปรแกรมเบื้องต้น* ม.1 43
4 คู่มือครู การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1 57
5 หนังสือเรียน การจัดการข้อมูลเบื้องต้น* ม.1 34
6 คู่มือครู การจัดการข้อมูลเบื้องต้น ม.1 77
7 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์* ม.4-6 53
8 คู่มือครู คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ม.4-6 61
9 หนังสือเรียน ภาษาซี ม.4-6 62
10 คู่มือครู ภาษาซี ม.4-6 108
11 หนังสือเรียน ภาษาจาวา* ม.4-6 69
12 คู่มือครู ภาษาจาวา ม.4-6 108
13 หนังสือเรียน ภาษาไพทอน ม.4-6 87
14 หนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.4-6 38
15 หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3 28
16 คู่มือครู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3 93
17 หนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ป.3 27
18 คู่มือครู การออกแบบและเทคโนโลยี ป.3 80
19 หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6 51
20 คู่มือครู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6 148
21 หนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ป.6 35
22 คู่มือครู การออกแบบและเทคโนโลยี ป.6 85
23 หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 30
24 คู่มือครู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 113
25 หนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 54
26 คู่มือครู การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 85
27 หนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน ม.1-3 54
28 หนังสือเรียน เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ม.ต้น 59
29 หนังสือเรียน พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ม.ต้น 62
30 หนังสือเรียน สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์* ม.ต้น 53
31 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์กับความงาม* ม.ต้น 44
32 หนังสือเรียน ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์* ม.ต้น 40
33 หนังสือเรียน ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต* ม.4-6 27
34 หนังสือเรียน สารและสมบัติของสาร* ม.4-6 43
35 หนังสือเรียน ดวงดาวและโลกของเรา* ม.4-6 54
36 หนังสือเรียน การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ* ม.4-6 35
37 หนังสือเรียน พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม* ม.4-6 37
38 หนังสือเรียน พลังงาน ม.4-6 46

*ที่เรียนดียังมีจำหน่ายอยู่นะครับ

Read 2228 times Last modified on Monday, 30 August 2021 17:03